Stanovy občianskeho združenia

Článok 1
Základné ustanovenia 

1. Názov Občianskeho združenia je : Bežecký klub Malženice Oficiálna skratka názvu je : BK Malženice

2. Občianske združenie sídli na adrese : 919 29 Malženice č. 70

Článok 2
Cieľ a činnosť 

1. Cieľom združenia je :

a) športová príprava detí a mládeže,
b) podpora a rozvoj aktivít súvisiacich s rekreačným behom,
c) organizácia bežeckých pretekov Malženická 13 - beh energie ako hlavného preteku pre dospelých, a tiež detských kategórii,
d) správa a prevádzka internetovej stránky združenia

Článok 3 
Členstvo 

1. Členstvo v združení je dobrovoľné.

2. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 6 rokov, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.

3. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

5. Zánik členstva:

a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,
b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
c) úmrtím člena,
d) zánikom združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo najmä:

a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) od 18 rokov voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia,

2. Povinnosti člena sú najmä:

a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
d) člen klubu, je povinný reprezentovať BK Malženice na súťažiach, ak sa ich zúčastní.

Článok 5
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a) valné zhromaždenie,
b) predsedníctvo (výbor),
c) štatutárny orgán.

Článok 6
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia starších ako 18 rokov.

2. Valné zhromaždenie najmä:

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b) volí a odvoláva predsedu a členov predsedníctva,
c) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
d) rozhoduje o zrušení združenia.

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka a to písomne alebo e-mailom, najmenej 10 dní vopred. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej nadpolovičná väčšina členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Článok 7
Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2. Predsedníctvo má 3 členov - predsedu, podpredsedu a hospodára.

3. Predsedníctvo najmä:

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
c) poveruje členov združenia rokovať s inými subjektami a partnermi a koordinuje ich činnosť
d) vypracúva správu o činnosti a hospodárení združenia,
e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
f) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia.

4. Volebné obdobie predsedníctva je dvojročné.

Článok 8
Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok. V prípade neprítomnosti predsedu, zastupuje združenie podpredseda.

2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 9
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s hnuteľným majetkom a v prípade nadobudnutia aj s nehnuteľným.

2. Zdrojmi majetku sú:

a) členské príspevky - výška príspevku sa schvaľuje na zasadnutí valného zhromaždenia,
b) príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
c) výnosy majetku,
d) príjmy z činností pri naplňovaní cieľov združenia.

3. Za hospodárenie s majetkom združenia zodpovedná predsedníctvo.

Článok 10
Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením - 18.11.2011.

2. Združenie vzniká dňom registrácie na ministerstve vnútra SR.

PrílohaVeľkosť
PDF icon Stanovy BK Malženice102.79 KB